Merila logo Vage

Stacionarne vage za osovinsko merenje


Osovinske vage stacionarne vage

Predstavljaju ojačane platforme projektovane za instalaciju u nivou terena sa okvirnim ramovima. Svrha postavljanja osovinskih mernih mostova jeste kontrola opterećenosti osovina vozila, statičkim ili dinamičkim merenjem svih osovina na vozilu.
Predviđeni za instalaciju u nivou sa terenom, predstavljaju trajno rešenje uz pouzdanu eksploataciju. U transportu i distribuciji izuzetno korisni sistemi za idealan raspored tereta, istovremeno izbegavajući osovinsko ili ukupno preopterećenje vozila.
Upotreba ovakvih sistema omogućava merenje osovina vozila svih vrsta jednostavno, lako i brzo.
Sistemi mogu biti dizajnirani prema vašim tačnim zahtevima, koristeći širok spektar opcija, konfigurabilni softver, uključujući izdvojene ekrane, štampače, veze sa računarom i automatsko pamćenje podataka.
Dinamički režim, namenjen je kontroli težina osovina, koje se mere dok je vozilo u pokretu. Dobijeni ruzultati predstavljaju težine po osovini i zbir težina - total osovina. Maksimalna brzina kretanja vozila je do 5km/h, što se kao podatak verifikuje na displeju uređaja i štampa sa ostalim podacima na tiketu (vreme, datum, redni broj mer., vozilo, osovina1,2,3...Total itd). Tačnost od 1% moguće je postići za sisteme koje nisu verifikovani, 2% za legalnu verifikovanu upotrebu (* Uverenje o odobrenju M-5-126). Klasu tačnosti možemo zadovoljiti isključivo sledeći uputstva o instalaciji i korišćenju sistema merenja.

Statički režim, merenja osovina, predstavlja akviziciju podataka merenja sa merne platforme, dok vozilo jednom osovinom stoji na platformi. Akvizicija može biti ručna, kada operater bira trenutak memorisanja rezultata merenja i automatska, kada sistem prema konfigurisanim parametrima bira idealni trenutak za memorisanje rezultata merenja osovine, koja se trenutno, bez pomeranja nalazi na platformi - mernom mostu. U klasi tačnosti III, odobreno za legalnu upotrebu (* Uverenje o odobrenju RS-15-038R1).


Galerija


Naši partneri

Već dugi niz godina sarađujemo sa renomiranim firmama iz oblasti vagarstva